DARMOWA DOSTAWA OD 499 ZŁ

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU
Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego działającego pod adresem NEZIRRA.COM, który jest prowadzony przez P.W.G. Zbigniew Kocieniewski, ul. Spacerowa 95, 85-386 Bydgoszcz, NIP 9531009582 , REGON 091102770, adres e-mail: office@nezirra.com, tel. +48 697558334

Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego NEZIRRA i akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceeptuje
wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego.

Definicje:
• Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”.
• Sklep – sklep internetowy www.nezirra.com
• Sprzedawca – P.W.G. Zbigniew Kocieniewski, ul. spacerowa 95, 85-386 Bydgoszcz, NIP 9531009582 , adres e-mail: office@nezirra.com, tel. +48 697 558 334
• Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, zawierającą Umowę sprzedaży
• Konsument – Kupujący będącą osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą
lub zawodową
• Przedsiębiorca Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym nezirra.com
bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest ono składane w szczególności w ramach
przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
• Towar lub Towary (Produkty) – rozumie się przez to towary oferowane przez nezirra.com do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.
• Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez nezirra.com
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą.
• Bon podarunkowy, instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia, jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów, w przypadku którego
towary, które mają zostać dostarczone.
• Formularz Zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
• Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości nabywanych Produktów.
• Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
• Dni Robocze– każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:
• warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;
• zasady korzystania ze Sklepu;
• warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane przez nezirra.com i dostępne w Sklepie;
• warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;
• warunki płatności;
• warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
• tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania
z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową
Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
3. Na stronie www.nezirra.com oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność P.W.G. Zbigniew Kocieniewski z siedzibą w Bydgoszczy.
4. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest
ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od
jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z
jego przeznaczeniem.
5. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
6. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji to jest bez zakładania Konta Klienta.
7. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia
umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
8. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do:
9. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
10.Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
11.Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku
12.Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając  niepoprawnych danych osobowych.

• 3. Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży

1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
2. W Sklepie nie jest prowadzona hurtowa sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
3. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
• nieopłaconych przez Klienta,
• wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
• złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
• złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
4. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasło do
Konta.
5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
6. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta bez podania przyczyny. Zgłoszenia usunięcia konta należy kierować na maila: office@nezirra.com
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
8. W celu złożenia Zamówienia należy:
• posiadać konto w Sklepie;
• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
• zalogować się do swojego Konta w Sklepie;
• wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
• kliknąć przycisk “Zapłać teraz”,
• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności – opłacić Zamówienie.
• jeśli Klient chce wystawienia faktury VAT wpisać dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane Klienta;
• wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;
• Zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności;
• potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Zapłać teraz”.
9. Kliknięcie przycisku „Zapłać teraz” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione
Produkty.
10.Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.
11.Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk
„Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
12.Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.
13.Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta w procesie składania zamówienia dla zakupów zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep
zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia
przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia
zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie
zwrócone Klientowi.
14.Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę
Konsumenta.
15.Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar. Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni zostanie anulowane, a Sklep jest zwolniony z obowiązku
jego realizacji.
16.W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: office@nezirra.com
17.Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie
podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
18.Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie
Kupującego.
19.Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
• W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status
zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sklep może wysłać
do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

• 4. Dostępność zamówionych towarów

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny.
W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
zamówienia.

• 5. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy
zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem
zamówienia przez Klienta.
2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych
przez Sklep zamówieniach do realizacji).
4. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie: w formie przelewu online poprzez zewnętrzny system płatności PayU, PayPal, Blik, płatność kartą. Po przejściu do
płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności. W przypadku braku odnotowania płatności w ciągu godziny od dokonania
zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego
oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, Rabaty i promocje nie sumują się.
6. Do każdego zamówienia wystawiany jest stosowny dokument księgowy elektronicznie i wysyłany na adres e-mail Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
7. Sprzedany Produkt pozostaje własnością P.W.G. Zbigniew Kocieniewski z siedzibą w Bydgoszczy do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży tego Produktu.

• 6. Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu
adres.
2. Dostępne sposoby dostawy w sklepie:
• Przesyłka kurierska DPD
• Przesyłka kurierska InPost
• Paczkomat InPost
3. Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez Sklep (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może
nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską. Dostawy Produktów odbywają się w dni robocze.
4. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.
5. W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla
zamówionych Produktów, widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.
6. Klient nie może dokonać odbioru towaru osobiście w Sklepie stacjonarnym.
7. W przypadku zakupu bonu podarunkowego możliwe jest jego wykorzystanie w Sklepie. Po zakupie bonu zostaje on przesłany na maila Kupującego ze wskazaniem
kwoty, kodu oraz daty ważności. Bonem Nezirra można płacić za dowolny zakup Online lub w sklepie stacjonarnym. Bon być wykorzystany na kilka razy,
niewykorzystana kwota przechodzi na nowy kod. Przy zakupach powyżej limitu wykupionego bonu, pozostała kwota może być uzupełniona dostępnym w Sklepie
środkiem płatniczym. Bon podarunkowy jest ważny przez 12 miesięcy od dnia zakupu.
8. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
9. Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.
10.Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a
jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
11.Przy odbiorze towarów, w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce, należy sporządzić protokół uszkodzeń w
obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
12.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin.
13.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub
rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

• 7. Odstąpienie od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od
daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem oświadczenie o
odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy office@nezirra.com.
2. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zalecamy użyć formularza odstąpienia dostępnego na Państwa
koncie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony towar Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: Nezirra , ul.szkolna 44, 63-233
Nosków, w terminie 14 dni. Rekomendujemy załączenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT lub z paragonem.
4. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
5. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru.
6. W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów
dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do
zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny
środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa
do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że Produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem
na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na
powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. W sytuacji częściowego odstąpienia od umowy, jeśli próg kwotowy spełniający warunki przyznania rabatu nie
zostanie osiągnięty Konsument musi liczyć się z utratą przyznanego wcześniej rabatu.
7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz ryzyko zwrotu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorca
Konsument. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą
Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach
stacjonarnych. 

• 8. Reklamacje

Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów – niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
1. Towar jest zgodny z umową, gdy zgodne z umową są jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, a w określonych prawem przypadkach złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
lub odstąpieniu od umowy.
3. Adresem do zwrotu produktu wraz ze wszystkimi akcesoriami ze względu na wniesioną reklamację jest: Nezirra, ul.szkolna 44, 63-233 Nosków
4. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: office@nezirra.com
5. Konsument ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca ma obowiązek odebrać od Konsumenta Towar na swój koszt.
Konsument nie jest obowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który później został wymieniony.
6. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają
rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać
dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.
7. W razie niezajęcia przez Sklep stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji (Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Konsumenta) w terminie 14 (czternastu)
dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
8. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy
wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny
w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Przy uwzględnieniu reklamacji w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu wadliwego do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca, w przypadku
Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
10.W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sklep.
11.Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy
Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 

• 9. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).
1. Administratorami danych jest P.W.G. Zbigniew Kocieniewski , ul. spacerowa 95, 85-386 Bydgoszcz, NIP 9531009582 , adres e-mail: office@nezirra.com , tel. +48 697 558
334
2. Dane osobowe Kupującego w związku z transakcją Kupna – Sprzedaży będą przetwarzane w poniższym celu i zakresie:
• w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w
zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze
obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich
roszczeń przewidziany przepisami prawa.
4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i realizacji
tego zamówienia.
5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do
przenoszenia danych.
6. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
7. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy
prawne o ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym
udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów.
10.Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności. 

• 10. Usługi elektroniczne 

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter, Konto, Formularz Zamówienia, Powiadomienie o dostępności produktu.
2. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony do czasu zgłoszenia żądania usunięcia konta przez Klienta.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter oraz powiadomienia o dostępności produktu świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w
każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres office@nezirra.com. Sposób realizacji usługi Newslettera reguluje Regulamin Newslettera.
5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać na maila ioffice@nezirra.com. 

• 11. Postanowienia odnoszące się do przedsiębiorców

1. Treść 11 Regulaminu znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów i Usługobiorców, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami konsumentami.
2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń
w stosunku do Sprzedawcy.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie
Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty
przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona –
zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy
Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

• 12. Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych
typach monitorów.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
• konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania
regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
• konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
• rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
• konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
• zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
• przeciwdziałanie nadużyciom; 
• siły wyższej;
• w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
3. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
4. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza  ich akceptację. Sklep poinformuje zarejestrowanych klientów o zmianie regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
5. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet. By uniknąć
ryzyka wystąpienia zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie.
6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały
zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i
innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Sklepu. 
8. Sklep wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
10.zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
11.zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem a Sprzedawcą,
12.bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
13.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie
internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
14.W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta,
które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w
Polityce prywatności.
15.Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej
i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
16.Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on
odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
17.Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, chyba że dane postanowienie Regulaminu
stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców albo przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Continue Shopping